Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
11 December 2020

Notice of Closure

BELANGRIKE KENNISGEWING

SLUITING VAN MUNISIPALE KANTORE :

DESEMBER 2020 / JANUARIE 2021 SKOOLVAKANSIE

 

Die Raad het tydens ‘n Raadsvergadering gehou op 10 Desember 2020 as volg besluit rakende die sluiting van die Munisipale Kantore tydens die Desember 2020 / Januarie 2021 skoolvakansie :

1.     Die Raad verleen goedkeuring dat alle munisipale kantore, verkeersentrums en biblioteke vir die tydperk 28 Desember 2020 tot 31 Desember 2020 gesluit sal wees.

2.     Dat alle werksaamhede van die Raad hervat word op Maandag, 04 Januarie 2021.

3.     Dat alle personeel wat deur punt 1. hierbo geraak word, vakansieverlof volgens die verlof verordening indien vir die periode 28 Desember 2020 tot 31 Desember 2020 – [4 werksdae].

4.     Dat die munisipale kantore, verkeerssentrums en biblioteke op Donderdag, 24 Desember 2020 om 12:00 sluit en dat die onderskeie Kassiere om 11:00 transaksies sluit.

5.     Dat die salarisse ten opsigte van Desember 2020 op Dinsdag, 22 Desember 2020 uitbetaal word aan die Amptenary en Raadslede.

6.     Dat alle essensiële dienste, soos omskryf in die essensiële dienste ooreenkoms, nie onderbreek mag word gedurende voorgemelde tydperk nie.

7.     Die goedkeuring is slegs vir hierdie jaar geldig dat die sluiting van die kantore jaarliks opnuut oorweeg sal word.

 

D Louw

Wnde MUNISIPALE BESTUURDER

IMPORTANT NOTICE

CLOSURE OF MUNICIPAL OFFICES:

DECEMBER 2020 / JANUARY 2021 SCHOOL HOLIDAY

 

During a Council Meeting held on 10 December 2020 the Council resolved as follows regarding the closure of the Municipal Offices during the December 2020 / January 2021 school holiday:

1.     Council grants approval that all municipal offices, traffic centres and libraries be closed for the period 28 December 2020 to 31 December 2020.

2.     That all operations of the Council be resumed on Monday, 04 January 2021.

3.     That all staff affected by point 1 above apply for annual leave in accordance with the leave by-law for the period 28 December 2020 to 31 December 2020 – 4 working days].

4.     That the municipal offices, traffic centres and libraries close at 12:00 on Thursday, 24 December 2020, and that the respective cashiers close off transactions at 11:00.

5.     That the salaries in respect of December 2020 be paid to Officials and Councillors on Tuesday, 22 December 2020.

6.     That all essential services, as defined in the essential services agreement, may not be interrupted during the aforementioned period.

7.     The approval is valid for this year only and that the closure of the offices will be reconsidered every year.

 

D Louw

Acting MUNICIPAL MANAGER

Last published 11 December 2020